KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

SBKV Sezgin Baran Korkmaz Vakfı (SBKV) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, SBKV olarak, vakıf ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin Kanun’a, Gizlilik Politikası’na ve bu Aydınlatma Metni’ne uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel veriler, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu sebeple, bu metinde yer alan kişisel verilere ilişkin düzenlemeler, ilgili bilgilerin bir gerçek kişiye ait olması durumunda uygulanacaktır.

SBKV, verilerin gizliliğine önem verir ve bilgilerin saklanması konusunda şeffaf olmaya özen gösterir. Bu Politika, hangi tür verilerin toplandığını, bu verilerin nasıl kullanıldığı, gerekmesi halinde bu bilgilerin kimlerle paylaşıldığı, kişisel verilere ilişkin hakların neler olduğu ve bu hakların nasıl kullanılabileceğine yönelik Kanun’un 10.maddesi uyarınca aydınlatmamızı içerir gizlilik politikasıdır.

 1. Tanımlar

 

Aydınlatma Metni; Bu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni,

Burs Komisyonu; Bursiyer olma başvurusu yapan bir gerçek kişinin Bursiyer olup olmayacağına karar veren komisyonu,

Bursiyer; SBKV’den çeşitli isimler altında maddi veya ayni yardım alan, SBKV sosyal sorumluluk projelerinden yararlanan kişileri,

Gizlilik Politikası; [●]  adresinde yer alan SBKV Gizlilik Politikası’nı,

İlgili Kişi/ler; SBKV tarafından kişisel verileri işlenen ve bu Aydınlatma Metni’nde detaylandırılan kişileri,

Kanun; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Kişisel Veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kurul; Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu,

Mütevelli Heyeti; SBKV’nin yönetimini üstlenmiş olan Mütevelli Heyeti Kurulu’nu,

Veri Sorumlusu;  Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan kişiyi,

Yönetim Kurulu; SBKV Yönetim Kurulu’nu ifade eder.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

 
Kişisel Veriler, SBKV’nin faaliyetleri ve SBKV tarafından sağlanan sosyal sorumluluk projeleri ve hizmetlere  bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, SBKV birimleri ve ofisler, internet sitesi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. İlgili Kişiler’in SBKV’nin faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projelerinden yararlandığı müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileri işlenebilir. Ayrıca, İlgili Kişiler SBKV’nin faaliyetlerinden yararlanmak ve hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığında, SBKV’yi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinde, SBKV’nin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığında Kişisel Veriler’i işlenebilecektir.

Aşağıda yer alan bilgiler İlgili Kişi’nin sıfatına özgü olarak ayrı ayrı belirtilmiş olup buna göre uygulama alanı bulacaktır.

 

 

 

 1. Veri Kategorileri ve Veri Türleri

 

Bursiyer

Kimlik Bilgisi

TC kimlik numarası, ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu il ve kardeş sayısı

İletişim Bilgisi

Posta adresi, e-posta adresi, ev veya iş yeri telefonu/ cep telefonu numarası

Finans

Aileden alınan aylık gelir, diğer kurumlardan alınan burs miktarları ve zorunlu harcamalar

İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri, doküman zaman damgası ve çerezler (cookies) aracılığıyla toplanan bilgiler

Sağlık Bilgileri

Bursiyerin veya bir aile üyesinin sağlık sorunu ve ilgili sağlık raporu

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Adli sicil kaydı

Diğer: Eğitim Bilgisi

En son mezun olunan okul, kazanılan/okunmakta olunan okul, kazanılan/okunmakta olunan bölüm, okul türü (özel veya devlet), özel okul ise eğitim bursu durumu, sınıf bilgisi, öğrenci belgesi ve transkript

Diğer: Açıklamalar

Kısa tanıtım, kariyer hedefi ve bursiyerin eklemek istedikleri

Bursiyerin aile üyeleri

Kimlik Bilgisi

Kardeş adı ve soyadı; kardeş, anne ve baba yaşı; anne ve baba medeni hali

Diğer: Eğitim Bilgisi

Kardeş okul adı; anne ve baba eğitim durumu (okulu ve bölümü)

Diğer: Meslek Bilgisi

Anne ve baba mesleği

Mütevelli Heyeti Üyeleri

Kimlik

Ad, soyad ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından talep edilmesi halinde talep edilen diğer kimlik bilgileri

İletişim

Posta adresi, e-posta adresi, ev veya iş yeri telefonu/ cep telefonu numarası

Diğer: Meslek Bilgisi

Meslek ve görev yapılan yer bilgisi

Yönetim Kurulu Üyeleri

Kimlik

Ad, soyad ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından talep edilmesi halinde talep edilen diğer kimlik bilgileri

İletişim

Posta adresi, e-posta adresi, ev veya iş yeri telefonu/ cep telefonu numarası

Diğer: Meslek Bilgisi

Meslek ve görev yapılan yer bilgisi

Burs Komisyonu Üyeleri

Kimlik

Ad, soyad ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından talep edilmesi halinde talep edilen diğer kimlik bilgileri

İletişim

Posta adresi, e-posta adresi, ev veya iş yeri telefonu/ cep telefonu numarası

Diğer: Meslek Bilgisi

Meslek ve görev yapılan yer bilgisi

 

 

 

 1. Hukuki Sebepler

 

Yukarıda belirtilen Kişisel Veriler, İlgili Kişi’nin bu verileri SBKV’ye açıklamasına konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; Kanun’un öngördüğü şartlara ve ilkelere uygun olarak; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahlinde işlenebilecektir. Her bir veri kategorisi bakımından söz konusu olan hukuki sebeplere, aşağıda açıkça yer verilmiştir:

 

Bursiyer

Kimlik Bilgisi

 

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İletişim Bilgisi

 

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Finans

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İşlem Güvenliği

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·         SBKV’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Sağlık Bilgileri

·         İlgili Kişi’nin açık rızası

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

·         İlgili Kişi’nin açık rızası

Diğer: Eğitim Bilgisi

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Diğer: Açıklamalar

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

·         İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmesi

Bursiyerin Aile Üyeleri

Kimlik Bilgisi

 

·         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

·         İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, SBKV’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Diğer: Eğitim Bilgisi

 

 

·         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 

Diğer: Meslek Bilgisi

·         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 

Mütevelli Heyeti Üyeleri

Kimlik

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·         İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, SBKV’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İletişim

·         İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, SBKV’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Diğer: Meslek Bilgisi

·         İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, SBKV’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Kimlik

·         Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·         İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, SBKV’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İletişim

·         İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, SBKV’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Diğer: Meslek Bilgisi

·         İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, SBKV’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Burs Komisyonu Üyeleri

Kimlik

·         İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, SBKV’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İletişim

·         İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, SBKV’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Diğer: Meslek Bilgisi

·         İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, SBKV’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Bu Aydınlatma Metni kapsamında İlgili Kişiler’in 2.maddede yer alan Kişisel Veriler’i, bu Aydınlatma Metni’nde ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen genel şartlara uygun şekilde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 

Bursiyer

Kimlik Bilgisi

 

 • Stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

İletişim Bilgisi

 

 • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi

·         Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Finans

 • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

İşlem Güvenliği

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Sağlık Bilgileri

 • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

 • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Diğer: Eğitim Bilgisi

 • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Diğer: Açıklamalar

 • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Bursiyerin Aile Üyeleri

Kimlik Bilgisi

 

 • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Diğer: Eğitim Bilgisi

 

 

 • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Diğer: Meslek Bilgisi

 • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Mütevelli Heyeti Üyeleri

Kimlik

·         Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·         Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·         İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·         Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi

·         Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

·         Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

·         Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

İletişim

·         Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·         Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·         İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·         Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi

·         Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

·         Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

·         Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Diğer: Meslek Bilgisi

·         Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·         Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·         Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi

·         Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

·         Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

·         Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Yönetim Kurulu Üyeleri

Kimlik

·         Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·         Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·         İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·         Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi

·         Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi

·         Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

·         Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

·         Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

İletişim

·         Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·         Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·         İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·         Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi

·         Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi

·         Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

·         Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

·         Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Diğer: Meslek Bilgisi

·         Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·         Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·         Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi

·         Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi

·         Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

·         Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

·         Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Burs Komisyonu Üyeleri

Kimlik

·         Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·         Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·         İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·         Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi

·         Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi

·         Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

·         Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

·         Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

İletişim

·         Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·         Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·         İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·         Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi

·         Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi

·         Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

·         Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

·         Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Diğer: Meslek Bilgisi

·         Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·         Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·         Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi

·         Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi

·         Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

·         Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

·         Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

SBKV İlgili Kişiler’e ilişkin kişisel verileri Kanun’a ve bu Aydınlatma Metni’ne uygun olmak kaydıyla aşağıdaki amaçlarla ve aşağıdaki kişilere aktarabilir:

 

İlgili Kişi

Aktarım Amacı ve Aktarılan Grup

Bursiyer

·         Bursiyerlerin SBKV bursları ve faaliyetlerinden yararlanılmasının sağlanması, SBKV politikalarının hayata geçirilmesi ve idari operasyonların temini amacıyla burs verenler, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili idari kurumlar ile paylaşılması;

·         Hukuki süreçlerin yürütülmesi ve/veya danışmanlık hizmeti alınması amacıyla kişisel verilerin avukat ile paylaşılması; 

·         Site kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması amacıyla tedarikçilerle paylaşılması.

Bursiyer Aile Üyeleri

·         Bursiyerlerin SBKV bursları ve faaliyetlerinden yararlanılmasının sağlanması, SBKV politikalarının hayata geçirilmesi ve idari operasyonların temini amacıyla burs verenler, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili idari kurumlar ile paylaşılması.

Mütevelli Heyeti Üyeleri

·         SBKV politikalarının hayata geçirilmesi, idari operasyonların temini amacıyla ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili idari kurumlar ile paylaşılması.

Yönetim Kurulu Üyeleri

·         SBKV politikalarının hayata geçirilmesi, idari operasyonların temini amacıyla ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili idari kurumlar ile paylaşılması.

Burs Komisyonu Üyeleri

·         SBKV politikalarının hayata geçirilmesi, idari operasyonların temini amacıyla ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili idari kurumlar ile paylaşılması.

 

 1. Verilerin Saklanma Süresi

 

SBKV tarafından ilgili mevzuata uygun olarak elde edilen Kişisel Veriler’in Kanun uyarınca işleme şartlarının devam ettiği sürelere yönelik saklama ve işleme şartlarının ortadan kalkması halinde imha sürelerinin tespitinde aşağıda belirtilen ölçütlerden yararlanılmaktadır:

 

 1. İlgili mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye uyulur. Anılan sürenin sona ermesiyle gerekli işlemler yapılır.
 2. İlgili mevzuatta öngörülen sürenin sona ermesi veya söz konusu verinin saklanmasına ilişkin olarak herhangi bir süre öngörülmemiş ise bilgilerin saklanmasının ilkelere uygunluğu örneğin; verinin saklanmasında SBKV meşru bir amacının olup olmadığı sorgulanır. Kanun’a uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığı tespit edilen veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

 

İlgili Kişi

Veri Kategorisi

Saklama Süresi

Hukuki Dayanağı

Bursiyer

Kimlik Bilgisi

Bursa hak kazanan Bursiyer’in burs dönemi süresince ve sona erdikten sonra 10 yıl (Bursiyer’in bursa hak kazanmaması halinde saklanmamaktadır.)

6098 sayılı kanun.

İletişim bilgisi

Finans

Sağlık Bilgileri

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Diğer: Eğitim Bilgisi

Diğer: Açıklamalar

 

Burs başvurusu sonuçlanıncaya kadar saklanmakta ve burs başvurusunun olumlu veya olumsuz sonuçlanması ile saklanmamaktadır.

-

İşlem güvenliği

En az 1, en çok 2 yıl

5651 sayılı kanun.

Bursiyer Aile Üyeleri

Kimlik Bilgisi

Diğer: Eğitim Bilgisi

Diğer: Meslek Bilgisi

Burs başvurusu sonuçlanıncaya kadar saklanmakta ve burs başvurusunun olumlu veya olumsuz sonuçlanması ile saklanmamaktadır.

-

Mütevelli Heyeti Üyeleri

Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Diğer: Meslek Bilgisi

SBKV ile ilişkisi devam ettiği sürece ve sona erdikten sonra 10 yıl.

6098 sayılı kanun.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Diğer: Meslek Bilgisi

SBKV ile ilişkisi devam ettiği sürece ve sona erdikten sonra 10 yıl.

6098 sayılı kanun.

Burs Komisyonu Üyeleri

Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Diğer: Meslek Bilgisi

SBKV ile ilişkisi devam ettiği sürece ve sona erdikten sonra 10 yıl.

6098 sayılı kanun.

 

 1. İlgili Kişiler’in Hakları

İlgili Kişiler’in Kişisel Veriler’e yönelik haklarına ilişkin taleplerinin, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle SBKV’ye iletilmesi durumunda SBKV talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kurul’ca bir ücret öngörülmesi halinde, SBKV tarafindan belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Bu kapsamda İlgili Kişiler;

İlgili Kişi tarafından talep ve şikâyetler, SBKV ilgili birimi tarafından kimlik kontrolü yapılmak kaydıyla şahsen veya noter onaylı vekâlet sunulması kaydıyla vekâleten yapılan başvurular, noter kanalı ile yapılan başvurular ve güvenli elektronik imza kullanılmak kaydıyla kayıtlı elektronik posta adresleri ile info@sbkv.org adresine yöneltilebilecektir. 

Kanun uyarınca, İlgili Kişi’nin ilk şikâyet başvurusuna verilecek ilk yanıttan itibaren, SBKV’nin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde ilk başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a başvurma hakkı vardır ve söz konusu sürelere riayet edilmesi hak düşürücü niteliktedir.

Vakıf Unvanı: SBKV Sezgin Baran Korkmaz Vakfı

Adres: [Kandilli Mah. Kandilli-Göksu Cad. No:19/1 Üsküdar İstanbul]

E-posta:  info@sbkv.org

Tel: 0216 332 22 00

 

 

 

 

Lütfen İşlem Güvenliği kategorisi altına girecek (yazdığımız verilere benzer) ve SBKV tarafından işlenen verilerin kapsamını ve teknik uygunluğunu teyit ediniz.

Eksik/fazla bilgi olması halinde bu kategorinin güncellenmesi gerekecektir.